Logo Search packages:      
Sourcecode: pymol version File versions  Download package

gluconst.py

# Generated by h2py from glu.h
from pymol.opengl.gl.glconst import *

# Included from GL/gl.h
GLU_VERSION_1_1 = 1
GLU_VERSION_1_2 = 1
GLU_INVALID_ENUM = 100900
GLU_INVALID_VALUE = 100901
GLU_OUT_OF_MEMORY = 100902
GLU_VERSION = 100800
GLU_EXTENSIONS = 100801
GLU_SMOOTH = 100000
GLU_FLAT = 100001
GLU_NONE = 100002
GLU_POINT = 100010
GLU_LINE = 100011
GLU_FILL = 100012
GLU_SILHOUETTE = 100013
GLU_OUTSIDE = 100020
GLU_INSIDE = 100021
GLU_TESS_MAX_COORD = 1.0e150
GLU_TESS_WINDING_RULE = 100140
GLU_TESS_BOUNDARY_ONLY = 100141
GLU_TESS_TOLERANCE = 100142
GLU_TESS_WINDING_ODD = 100130
GLU_TESS_WINDING_NONZERO = 100131
GLU_TESS_WINDING_POSITIVE = 100132
GLU_TESS_WINDING_NEGATIVE = 100133
GLU_TESS_WINDING_ABS_GEQ_TWO = 100134
GLU_TESS_BEGIN = 100100
GLU_TESS_VERTEX = 100101
GLU_TESS_END = 100102
GLU_TESS_ERROR = 100103
GLU_TESS_EDGE_FLAG = 100104
GLU_TESS_COMBINE = 100105
GLU_TESS_BEGIN_DATA = 100106
GLU_TESS_VERTEX_DATA = 100107
GLU_TESS_END_DATA = 100108
GLU_TESS_ERROR_DATA = 100109
GLU_TESS_EDGE_FLAG_DATA = 100110
GLU_TESS_COMBINE_DATA = 100111
GLU_TESS_ERROR1 = 100151
GLU_TESS_ERROR2 = 100152
GLU_TESS_ERROR3 = 100153
GLU_TESS_ERROR4 = 100154
GLU_TESS_ERROR5 = 100155
GLU_TESS_ERROR6 = 100156
GLU_TESS_ERROR7 = 100157
GLU_TESS_ERROR8 = 100158
GLU_TESS_MISSING_BEGIN_POLYGON = GLU_TESS_ERROR1
GLU_TESS_MISSING_BEGIN_CONTOUR = GLU_TESS_ERROR2
GLU_TESS_MISSING_END_POLYGON = GLU_TESS_ERROR3
GLU_TESS_MISSING_END_CONTOUR = GLU_TESS_ERROR4
GLU_TESS_COORD_TOO_LARGE = GLU_TESS_ERROR5
GLU_TESS_NEED_COMBINE_CALLBACK = GLU_TESS_ERROR6
GLU_AUTO_LOAD_MATRIX = 100200
GLU_CULLING = 100201
GLU_SAMPLING_TOLERANCE = 100203
GLU_DISPLAY_MODE = 100204
GLU_PARAMETRIC_TOLERANCE = 100202
GLU_SAMPLING_METHOD = 100205
GLU_U_STEP = 100206
GLU_V_STEP = 100207
GLU_PATH_LENGTH = 100215
GLU_PARAMETRIC_ERROR = 100216
GLU_DOMAIN_DISTANCE = 100217
GLU_MAP1_TRIM_2 = 100210
GLU_MAP1_TRIM_3 = 100211
GLU_OUTLINE_POLYGON = 100240
GLU_OUTLINE_PATCH = 100241
GLU_NURBS_ERROR1 = 100251
GLU_NURBS_ERROR2 = 100252
GLU_NURBS_ERROR3 = 100253
GLU_NURBS_ERROR4 = 100254
GLU_NURBS_ERROR5 = 100255
GLU_NURBS_ERROR6 = 100256
GLU_NURBS_ERROR7 = 100257
GLU_NURBS_ERROR8 = 100258
GLU_NURBS_ERROR9 = 100259
GLU_NURBS_ERROR10 = 100260
GLU_NURBS_ERROR11 = 100261
GLU_NURBS_ERROR12 = 100262
GLU_NURBS_ERROR13 = 100263
GLU_NURBS_ERROR14 = 100264
GLU_NURBS_ERROR15 = 100265
GLU_NURBS_ERROR16 = 100266
GLU_NURBS_ERROR17 = 100267
GLU_NURBS_ERROR18 = 100268
GLU_NURBS_ERROR19 = 100269
GLU_NURBS_ERROR20 = 100270
GLU_NURBS_ERROR21 = 100271
GLU_NURBS_ERROR22 = 100272
GLU_NURBS_ERROR23 = 100273
GLU_NURBS_ERROR24 = 100274
GLU_NURBS_ERROR25 = 100275
GLU_NURBS_ERROR26 = 100276
GLU_NURBS_ERROR27 = 100277
GLU_NURBS_ERROR28 = 100278
GLU_NURBS_ERROR29 = 100279
GLU_NURBS_ERROR30 = 100280
GLU_NURBS_ERROR31 = 100281
GLU_NURBS_ERROR32 = 100282
GLU_NURBS_ERROR33 = 100283
GLU_NURBS_ERROR34 = 100284
GLU_NURBS_ERROR35 = 100285
GLU_NURBS_ERROR36 = 100286
GLU_NURBS_ERROR37 = 100287
GLU_CW = 100120
GLU_CCW = 100121
GLU_INTERIOR = 100122
GLU_EXTERIOR = 100123
GLU_UNKNOWN = 100124
GLU_BEGIN = GLU_TESS_BEGIN
GLU_VERTEX = GLU_TESS_VERTEX
GLU_END = GLU_TESS_END
GLU_ERROR = GLU_TESS_ERROR
GLU_EDGE_FLAG = GLU_TESS_EDGE_FLAG

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index